• AVG

 • CKV RDZ hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. CKV RDZ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Mocht u na het lezen van dit privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebben over uw privacy, dan kunt u terecht bij Evert Driessen. Hij is namens het bestuur van CKV RDZ ons contactpersoon op het gebied van privacy.

  Contactgegevens: Evert Driessen - penningmeester@ckvrdz.nl

  Betrokkenen
  Als sportvereniging leggen wij uitsluitende de strikt noodzakelijke gegevens vast van onze leden. Personen die lid worden van CKV RDZ zijn automatisch lid van de bond, het KNKV. Het KNKV
  ontvangt eenmalig van CKV RDZ de gegevens van leden, en gedurende het seizoen de teamindelingen. Verder is het KNKV zelf verwerkingsverantwoordelijke voor de aan hen verstrekte gegevens: privacyverklaring KNKV.

  Verwerkingen van persoonsgegevens
  Binnen een sportvereniging verwerken wij gegevens die passen bij de activiteiten van een sportvereniging. Zo wordt informatie verwerkt voor contributiebetaling, voor het indelen van teams maar ook voor ondersteunende taken als een rijrooster.

  Gebruik door derden
  Het KNKV heeft een verwerkersovereenkomst met registratieorganisatie Sportlink. Leden krijgen te maken met Sportlink onder andere via de app en het digitale wedstrijdformulier. In de app van Sportlink kan elk lid (of verzorger) zelf een privacyniveau bepalen.

  Minderjarigen
  Als sportvereniging ontkomt CKV RDZ er niet aan om gegevens van minderjarigen vast te leggen. Deze gegevens zijn nodig zodat het kind lid kan zijn van de vereniging en zodoende deel kan nemen aan clubactiviteiten.

  Bewaartermijnen
  Gegevens van betrokkenen worden bewaard zolang er sprake is van een samenwerking of lidmaatschap. CKV RDZ zal deze informatie daarna nog maximaal 5 jaar bewaren. Uitzondering hierop zijn de gegevens van jeugdleden jonger dan 16 jaar, deze informatie zal aan het eind van het korfbalseizoen verwijderd worden. Uiteraard heeft de betrokkene het recht om de informatie al eerder te laten verwijderen.

  Rechten omtrent uw gegevens
  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

  Foto’s
  CKV RDZ zal foto’s blijven maken voor onze website waar u of uw kinderen op komen te staan. Deze foto’s gebruiken wij voor verslagen en voor PR van de vereniging. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, kunt u dit kenbaar maken bij Evert Driessen of andere leden van het bestuur.

  Klachten
  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Wijzigen privacyverklaring
  CKV RDZ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op deze pagina. Wij raden je aan om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze privacyverklaring.

  januari 2023